2022 m. birželio 28 d. vyks konkursas į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktoriaus pareigas.

2022 m. birželio 21 d. mero potvarkiu Nr. 22-149/22 patvirtinta Pretendentų į Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktoriaus pareigas konkurso komisija:

Kristina Cibulskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);

Asta Vaznienė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;

Aida Pūraitė-Jankauskė – Muzikos ir meno mokyklų vadovų asociacijos narė, Prienų meno mokyklos direktorė;

Pranas Šerpytis – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos tėvų atstovas;

Irina Kirzner – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos pedagogų atstovė;

Martyna Jazgevičiūtė – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokinių atstovė;

Agnė Sipavičienė – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos socialinių partnerių atstovė, Kauno 1-sios muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje tvarkos aprašas

Prašymas dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu

Darbo tvarkos taisyklės

Lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

Asmens duomenų apsauga

Pedagogų etikos kodeksas

Moksleivių pažangos, pasiekimų vertinimo aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas

Mokinių saugos instruktažas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

BDMM darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas